home- Horná -Súča
Súťaž, Daňové okienko, Práca v obci, Kanalizácia obce, Územný plán, Pripravované práce v obci ,
kostol
Obec Horná Súča vyhlasuje 1.ročník súťaže pre rok 2007- o najkrajší dvor,záhradku,balkón a okolie domu.

Prispejte aj vy ku skrášleniu nielen svojho okolia,ale aj prostredia celej obce,v ktorom žijete.

Ing. Juraj Ondračka,starosta obce

Podmienky súťaže : Účastník súťaže:
 • musí byť občanom obce Horná Súča(trvalý pobyt)
 • má uhradené všetky záväzky voči obci(miestne poplatky,dane )
 • umožní urobiť fotodokumentáciu súťažného priestoru.

Do súťaže sa môže prihlásiť každý,kto spĺňa podmienky súťaže a do termínu uzávierky práhlášok podápísomnú prihlášku na Obecný úrad Horná Súča.

Uzávierka prihlášok: 30.04.2007

Priebeh súťaže:

Po uzávierke prihlášok bude urobená fotodokumentácia súťažného priestoru,aby bolo možné porovnať stav pred a po úpravách súťažných priestorov.

Na žiadosť súťažiaceho bude vykonaná záverečná fotodokumentácia súťažného priestoru.

Fotografovanie sa bude vykonávať vždy ku koncu mesiaca a to

 • 26.05.2007
 • 30.06.2007
 • 28.07.2007
 • 31.08.2007
 • Ukončenie súťaže:31.08.2007

Hodnotiť budú členovia Komisie stavebnej a životnéhoprostredia pri OZ v Hornej Súči

v priebehu mesiaca september.

 
Odmeny:

Kategória "dvor a okolie domu"

 • 1.miesto: 3.000Sk
 • 2.miesto: 2.000Sk
 • 3.miesto: 1.000Sk

Upozornenie pre občanov!!!

Spaľovanie odpadov-

Porušovanie 3 zákonov.

 

Kategória "balkón a predzáhradka"

 • 1.miesto: 1.500Sk
 • 2.miesto: 1.000Sk
 • 3.miesto: ...500Sk

zákon č.223/2001

č.315/2001

č.40/1964

 

Ak niekto spaľuje odpad,či už zo záhradky alebo z domu,dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta do výšky 5.000Sk.(pre právnické osoby do výšky 500.000Sk)

začiatok stránky

       
 

Daňové

okienko

Podľa čl. 59 Ústavy Slovenskej republiky sú dane štátne a miestne a možno ich ukladať zákonom,alebo na základe zákona.Správu daní a poplatkov upravuje zákon č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov bez ohľadu na skutočnosť,či dane plynú do rozpočtu štátneho,obecného alebo vyššieho územného celku

Daňový nedoplatok je dlžná suma dane po lehote splatnosti dane.Pokiaľ daňový subjekt neplatí miestne dane a poplatky podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,má daňový nedoplatok.

Podľa § 23b ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov obec môže v druhom polroku bežného roka zverejniť zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka daňový nedoplatok,ktorý presiahol u fyzickej osoby 5 000 Sk a u právnickej osoby 50 000 Sk. V zozname sa podľa § 23b ods. 3 tohto zákona sa uvedie:

a) meno a priezvisko fyzickej osoby,jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu,

b) obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,

c) výšku daňového nedoplatku podľa jednotlivých druhov daní.

Zoznamy sa zverejňujú obvyklým spôsobom napr. na internetovej stránke obce, alebo na mieste obvyklom na oznamovanie informácií - informačná tabuľa obce,regionálna tlač a .

Upozornenie pre neplatičov: Daňový dlžník sa nemôže spoliehať, že ak jeho nedoplatok nedosahuje túto sumu, obec ju nemôže zverejniť a teda ju nebude ani vymáhať.Ak má daňový dĺžnik nedoplatok aj podstatne nižší, napr. 620 Sk,podľa § 73 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskoršich predpisov obec môže nedoplatky vymáhať sama podľa tohto zákona,alebo môže zabezpečiť vymáhanie daňových nedoplatkov aj podaním návrhu na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi podľa zákona 233/1995 Z.z (Exekúčny poriadok), alebo podaním návrhu na výkon rozhodnutia na súd podľa Občianskeho súdneho poriadku.

....................................................................................Judr. Rudolf Zakopčan......

začiatok stránky

 

Práca

v obci

Obec má od 8.1.2007 do 31.05.2007 podpísané zmluvy na aktivačné

práce pre 40 pracovníkov.Túto možnosť využíva 34 z 52 evidovaných nezamestnaných. Títo pracovníci odpracujú v prospech obce 3 hodiny denne. V uplynulých dňoch roka 2007 sa podieľali na nasledovných prácach:

-čistenie prameňov pitnej vody u Cverenkárov, kde sa v okolí prameňov vykopala ryha na odvodnenie okolia od povrchovej vody, ktorá často prenikala pri dažďoch do prameňov pitnej vody,

-likvidácia stavebného odpadu zo strechy zdravotného strediska,

-odstraňovanie brehovych náletových drevitých porastov v prietočnom profile toku Súčanky v okolí školského areálu a na Záriečí v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p.,

-upratovanie obecných budov (ZŠ na osadách,dom nádeje,KD),

-oplotenie MŠ na Vlčom Vrchu.

Na týchto prácach sa podieľali aj stáli zamestnanci obce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Začiatkom roka sa urobili opravy a úpravy verejného rozhlasu a verejného osvetlenia v obci a na osadách,rozšíril sa vodovod v časti Horný Mlyn, Koprivná,odstránili sa dve poruchy potrubia na vodovode a vymaľovali sa niektoré priestory OcÚ.

Taktiež sa rozbehli prípravné práce na spevnenie cesty na Vlčom Vrchu a vyčistenie priestorov bývalej čistiarne odpadových vôd v areáli školy.

 

začiatok strany

 
  Kanalizácia v obci      
 

Územný plán

obce

Ďalšou veľkou úlohou v tomto roku je schválenie územného plánu.V minulosti bol územný plán obce (UPN-O) rozpracovaný v roku 1993 a druhykrát v roku 2003.Ani jeden z týchto pokusov nedospel ku konečnému štádiu. Keďže územný plán obce predstavuje strategický dokument pre ďalší rozvoj obce,chcem zabezpečiť jeho vypracovanie už v tomto roku.

Verím ,že všetky naplánované aktivity v roku 2007 budú úspešne zrealizované a prinesú obyvateľom našej obce zvýšenie životného štandardu a zlepšenie vzhľadu obce Horná Súča.

.................................................................Ing. Juraj Ondračka,starosta obce

začiatok strany

 
  Pripravované práce v obci
 
 
 

Zákony

 1. -zákon č.223/2001Z.z. o odpadoch podľa ktorého je zakázané zneškodňovať(spalovať,skládkovať)odpad inde ako je v zariadeniach na to určených, t. j. na skládkach alebo v spaľovňiach.
 2. -zákon č. 315/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi nesmie sa zakladať oheň tam,kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a ďalej sa nesmú vypalovať porasty bylín,kríkov,stromov,......
 3. - zákon č 40/1964 Z.z. občiansky zákonník nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom,prachom,popolčekom,dymom,plynmi,parami....

začiatok stránky