home
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
16.februar
 
   
hore
hore
 
hore

Obecné zastupitelstvo v Hornej Súči zasadalo dňa 16.februára 2007 v zasadačke kultúrneho domu.

Obecné zastupitelstvo uznesením č.15/2007-OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia.

uznesením č. 16/2007 - OZ volí členov komisie školstva ,kultúry a športu v zložení:

Ondrej Koprivňanský ,Hana Hulínová,Andrea Čičáková,Dana Barteková,Orságová Júlia,Gago Michal,Faryová Júlia,Kaková Helena,Vrbová Mária

Uznesením č.17/2007-OZ volí členov komisie socialna,bytová a zdravotná v zložení:

Stanislav Habánik,Eva Panáková,Júlia Gugová,Ing. Vladimír Petrovič,Agnesa Ondračková,Helena Kaková

Uznesením č. 18/2007-OZ volí členov komisie poľnohospodárstva,výstavby a životného prostredia v zložení : Augustín Štefánek,Ján Kašlík,Švajda Martin,Ing. Vladimír Petrovič,Stanislav Habánik,Katarína Poláčková

Uznesením č. 19/2007-OZ volí členov komisie finančnej v zložení: Štefan Buček,Rudolf Cverenkár,Ján Gračka,Ján Vašíček,Jozef Mrázik,Repová Marta-zapisovateľka

Uznesením č. 20/2007-OZ volí väčšinou hlasov za hlavného kontrolóra obce Radovana Sásku.

Uznesením č. 21/2007-OZ schvaľuje VZN č. 1/2007-OZ o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Uznesením č. 22/2007- OZ schvaľuje záverečný účet za rok 2006 bez výhrad.

Uznesením č. 23/2007-OZ berie na vedomie správu obecného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2006.

Uznesením č. 24/2007-OZ schvaľuje Dodatok č. 1 ku Všeobecnému záväznému nariadeniu o určení školského obvodu.Ďalej doporučuje komisii kultúry,školstva a športu prešetriť možnosti tískať cestovné náhrady pre žiakov z Dúbravy.

Uznesením č. 25/2007- OZ schvaľuje pracovnú náplň zástupcu starostu obce Jozefa Mrázika.

Uznesením č. 26/2007-OZ schvaľuje finančný vklad do Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh s.r.o.,so sídlom Nemšová,v čiastkách 10Sk na obyvyteľa k 31.12.2006 t.j. 34540 Sk.

Uznesením č. 27/2007-OZ schvaľuje zápisky do obecnej kroniky za rok 2006

Uznesením č. 28/2007-OZ schvaľuje za členov školskej rady zástupcov obce poslancov p. Mrázika,Ing. Čapáka a Ing. Petroviča.

Uznesením č. 29/2007-OZ schvaľuje úhradu poistného za škodu spôsobenú obci pri výkone zamestnania z prostriedkov obce.

Uznesením č. 30/2007-OZ schvaľuje plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupitelstva.

Uznesením č, 31/2007- OZ informácie o.

-potrebe riešenia priestorov gynekologickej ambulancie

-vrátení Plánu hospodárskeho a socialneho rozvoja na prepracovanie

-vydaní knihy Piesne z regiónu a požiadavke autora Jozefa Lehockého o sponzorský príspevok na vydanie

-plánovanej výstavbe v časti obce Krásny Dub- Krovináci 10-tich rodinných domov firmou zo žiliny

-zavedením telefónnej ústredne na obecnom úrade a zavedení internetu do knižnice berie na vedomie.

Uznesením č. 32/2007-OZ schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške troch priemerných mesačných platov.

Uznesením č. 33/2007-OZ schvaľuje právomoc starostovi obce na vykonávanie presunu finančných prostriedkov v rámci funkcie v rozpočte obce do 20.000Sk.

Uznesením č. 34/2007-OZ schvaľuje plán kultúrnych podujatí na rok 2007.

Uznesením č. 35/2007- OZ schvaľuje na posúdenie majetkových pomerov starostu v zmysle platného zákona obecnú radu.

Ing. Juraj Ondračka,starosta obce

späť na vrch